REGULAMIN ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH

                                                                                   Szkoły językowej ADventure
                                                                                   w Skoczowie, ul. Morcinka 16A,
                                                                                   NIP 6312243520, REGON 383456980
1.    ADventure Szkoła języka angielskiego (ŚWIADCZENIODAWCA) oświadcza, iż posiada wiedzę i kompetencje potrzebne do prowadzenia zajęć z języka angielskiego oraz innych języków obcych oraz zobowiązuje się wykonywać świadczone usługi z należytą starannością oraz z zasadami etyki zawodowej.
2.   Świadczeniodawca zobowiązuje się do ustalenia i przekazania harmonogramu zajęć w formie wiadomości tekstowej na podany w karcie zgłoszeń numer kontaktowy lub na życzenie w formie wydruku.
3.  Na podstawie miesięcznego harmonogramu, świadczeniodawca przekazuje informację o wysokości opłaty miesięcznej w formie wiadomości tekstowej do końca danego miesiąca, a świadczeniobiorca (uczeń/rodzic/opiekun prawny) zobowiązuje się uiścić opłatę za zadeklarowane zajęcia  we wskazanym w wiadomości terminie. Opłata za jedną godzinę zajęć (45 minut) określona jest cennikiem, z którym świadczeniobiorca powinien zapoznać się przed zapisem na kurs. Cennik obowiązuje przez cały dany rok szkolny, a dostępny jest do wglądu w szkole oraz na stronie internetowej.
3.1.  Opłata powinna być uiszczona na rachunek bankowy nr:
                                                                            45 2490 0005 0000 4500 2207 3955
w terminie do 10 dni od otrzymania wiadomości z harmonogramem zajęć i wysokością opłaty.
3.2. W razie nie uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, szkoła ma prawo odstąpić od realizacji zajęć.
4. Faktury za dokonane wpłaty wystawiane będą na życzenie, po uprzednim wcześniejszym zgłoszeniu.
5. W razie niezrealizowania zajęć w ustalonym terminie z winy nauczyciela, zobowiązuje się on do odpracowania tych zajęć w najbliższym możliwym terminie, uwzględniając preferencje godzinowe Świadczeniobiorcy, chyba że w tym czasie będą się odbywały inne zajęcia.
5.1. Jeżeli w przypadku opisanym w punkcie 5 nie uda się ustalić wspólnie ze Świadczeniobiorcą dogodnego terminu do odpracowania zajęć, opłata za niezrealizowane zajęcia zostanie odliczona od płatności miesięcznej. 
6. Uczestnik lekcji indywidualnych/korepetycji zobowiązuje się do poinformowania nauczyciela najpóźniej na 24 godziny przed planowanymi zajęciami, o zamiarze ich odwołania.
6.1. W przypadku odwołania zajęć w sytuacji opisanej w punkcie 6, zajęcia zostaną odpracowane w uzgodnionym przez obie strony terminie.
6.2. Jeżeli w przypadku opisanym w punkcie 6 nie uda się ustalić wspólnie ze Świadczeniobiorcą dogodnego terminu do odpracowania zajęć, opłata za niezrealizowane zajęcia zostanie odliczona od opłaty miesięcznej.
6.3. W razie niepoinformowania przez świadczeniobiorcę o zamiarze odwołania zajęć co najmniej 24 godzin przed ich planowym odbyciem, zajęcia traktowane są jako zrealizowane, a świadczeniobiorcy nie przysługuje prawo odpracowania zajęć ani odliczenie od płatności miesięcznej.
6.4. Jeżeli ilość odwołań przekroczy 50% zadeklarowanych zajęć w miesiącu przez dwa kolejne miesiące, świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania współpracy ze świadczeniobiorcą.
7. Za nieobecność świadczeniobiorcy na zajęciach grupowych nie przysługuje mu prawo odpracowania zajęć ani zwrot zapłaconej kwoty.
7.1. Jeżeli świadczeniobiorca poinformuje Szkołę o planowanej dłuższej niż 2 tygodnie nieobecności przed rozpoczęciem nowego miesiąca, opłata zostanie pomniejszona o koszt tych zajęć.
8. Świadczeniobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia.
9. Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia z daną grupą w trakcie roku szkolnego z przyczyn niezależnych od Szkoły.
10. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia tylko podczas trwania zajęć prowadzonych w jej siedzibie w Skoczowie przy ulicy Morcinka 16A w czasie i wymiarze określonym w niniejszym regulaminie.  Za bezpieczeństwo ucznia w czasie drogi na zajęcia i z zajęć oraz podczas oczekiwania na lekcje, Szkoła nie odpowiada.
11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie.
12. Świadczeniobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na użytek Szkoły językowej Adventure w Skoczowie, która jest ich administratorem, wyłącznie na czas trwania kursu. W tym czasie zachowują Państwo wszelkie prawa dotyczące swoich danych zgodne z aktualnymi przepisami.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem